در صورتی که به علت کندی اینترنت با عدم لاود صفحه مواجه شدید، صفحه را رفرش کنید.

شروع

۰$

سفارش شما دریافت و «کد پیگیری» به ایمیل شما ارسال شد.


ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

زمینه خدمات

یکی از زمینه های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما

طراحی منظر و شهری

معماری

طراحی داخلی و دکوراسیون

طراحی صنعتی و محصول

گرافیک

صنایع دستی و آثار هنری

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش دهنده

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

محاسبه مقادیر (B)

(مجموع متراژ طبقات)
در صورتی که برخی از طبقات تیپ هستند، می توانید متراژ یک طبقه را وارد نمایید.


(در صورت وجود)


(در صورت وجود)


(مجموع طول نما×تعداد طبقات×ارتفاع طبقات)

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بسته های خدمات (B)

یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره بسته های خدمات
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

بهینه
۹۶۰۰۰ تومان

گزیده خدمات با قیمت مناسب
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان نوپا و با استعداد»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

استاندارد
۱۲۹۰۰۰ تومان

خدمات اصلی با سطح استاندارد
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان پیشرو و باتجربه»
«حدود ۳-۵ هفته زمان طراحی»

حرفه ای
۲۵۸۰۰۰ تومان

بالاترین سطح خدمات
«دو آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و اختصاصی»
«حدود ۶-۸ هفته زمان طراحی»

سفارشی
بنا بر سفارش

خدمات سفارشی و انتخابی
«تعداد آلترناتیو دلخواه»
«طراحان با سطح انتخابی»
«امکان تعیین زمان طراحی»

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (B1)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (B2)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (B3)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (B4)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

سطح خدمات (B4)

شما در هر پروژه می توانید حداقل ۱ و حداکثر ۴ آلترناتیو طراحی دریافت کنید.برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های ویژه (B4)

- +
۱

تعداد فریم

- +
۱

دقیقه

- +
۱

تعداد

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بسته های خدمات (C)

یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره بسته های خدمات
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

بهینه
۹۶۰۰۰ تومان

گزیده خدمات با قیمت مناسب
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان نوپا و با استعداد»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

استاندارد
۱۲۹۰۰۰ تومان

خدمات اصلی با سطح استاندارد
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان پیشرو و باتجربه»
«حدود ۳-۵ هفته زمان طراحی»

حرفه ای
۲۵۸۰۰۰ تومان

بالاترین سطح خدمات
«دو آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و اختصاصی»
«حدود ۶-۸ هفته زمان طراحی»

سفارشی
بنا بر سفارش

خدمات سفارشی و انتخابی
«تعداد آلترناتیو دلخواه»
«طراحان با سطح انتخابی»
«امکان تعیین زمان طراحی»

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (C1)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (C2)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (C3)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (C4)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

محاسبه مقادیر (C)

(مجموع متراژ)
مجموع متراژ همه سطوح کف در فضاهای که باید طراحی شود.

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

سطح خدمات (C4)

شما در هر پروژه می توانید حداقل ۱ و حداکثر ۴ آلترناتیو طراحی دریافت کنید.برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های ویژه (C4)

- +
۱

تعداد فریم

- +
۱

دقیقه

- +
۱

تعداد

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

بسته های خدمات (A)

یکی از بسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره بسته های خدمات
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

بهینه
۴۸۰۰۰ تومان

گزیده خدمات با قیمت مناسب
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان نوپا و با استعداد»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

استاندارد
۶۵۰۰۰ تومان

خدمات اصلی با سطح استاندارد
«یک آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان پیشرو و باتجربه»
«حدود ۳-۵ هفته زمان طراحی»

حرفه ای
۱۲۹۰۰۰ تومان

بالاترین سطح خدمات
«دو آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و اختصاصی»
«حدود ۶-۸ هفته زمان طراحی»

سفارشی
بنا بر سفارش

خدمات سفارشی و انتخابی
«تعداد آلترناتیو دلخواه»
«طراحان با سطح انتخابی»
«امکان تعیین زمان طراحی»

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (A1)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (A2)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (A3)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (A4)

امکان اضافه و حذف آیتم ها
(قیمت ها به ازای هر مترمربع)


هزینه هر مترمربع طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

سطح خدمات (A4)

شما در هر پروژه می توانید حداقل ۱ و حداکثر ۴ آلترناتیو طراحی دریافت کنید.برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های ویژه (A4)

- +
۱

تعداد فریم

- +
۱

دقیقه

- +
۱

تعداد

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

محاسبه مقادیر (A)

(مجموع متراژ)
مجموع همه متراژی که باید برای آن طراحی شود.

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع سفارش (D)

یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره خدمات طراحی صنعتی و محصول

طراحی ویترین
از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

« ارائه ۲ آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

طراحی غرفه
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

« ارائه ۱ آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

ساخت ماکت و پروتوتایپ
اطلاع رسانی هزینه پس از برآورد

« در ابعاد و مقیاس درخواستی»
«بهره گیری از ماکت سازان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۲-۳ روز زمان جهت برآورد»

طراحی اینستالیشن
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
(هر مترمربع)

« ارائه ۲ آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۳-۴ هفته زمان طراحی»

طراحی محصول و لوازم دکوراتیو
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

« ارائه ۲ آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

طراحی بسته بندی
از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

« ارائه ۲ آلترناتیو طراحی»
«بهره گیری از طراحان حرفه ای و باتجربه»
«حدود ۲-۳ هفته زمان طراحی»

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

تعیین ابعاد (D)

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

محاسبه مقادیر (D)

(مجموع متراژ)
مجموع متراژ همه سطوحی که باید طراحی شود.

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

تعیین ابعاد (D6)

برآورد هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع سفارش (F)

یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره خدمات صنایع دستی و آثار هنری

طراحی و ساخت محصولات کاربردی
(ظروف؛ گلدان، ساعت و ...)

طراحی و ساخت محصولات تجسمی
(مجسمه ها، تابلوها و نقاشی های هنری)

طراحی و ساخت محصولات تزیینی
(آینه، آباژور، چراغ، لوستر، جاشمعی و ...)

طراحی و ساخت فرش و زیرانداز
(زیلو، گلیم، جاجیم و ...)

طراحی و ساخت عناصر مبلمانی
(میز و صندلی، پاف و وسایل دستساز)

شرایط سفارش محصولات «صنایع دستی و آثار هنری»

کلیه محصولات «سفارشی» و «دست ساز» هستند.
هزینه طراحی و ساخت همه محصولات از «۱,۰۰۰,۰۰۰» به بالا و بسته به نوع سفارش متفاوت است.
مبلغ «۵۰۰,۰۰۰» تومان به عنوان پیش پرداخت، جهت آماده سازی چند آلترناتیو طراحی دریافت می شود.
هزینه نهایی ساخت پس از انتخاب طرح، برآورد و اعلام می شود.
۵۰درصد هزینه ساخت در ابتدای کار و باقیمانده مبلغ پس از ساخت سفارش دریافت خواهد شد.

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

تعیین ابعاد (F)

پیش پرداخت جهت آماده سازی چند طرح سفارشی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع سفارش (E)

یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید:
اطلاعات بیشتر درباره خدمات طراحی صنعتی و محصول

طراحی هویت بصری
(لوگو، سربرگ، کارت ویزیت و …)

طراحی اقلام تبلیغاتی
(بنر، پوستر، بروشور، کاتالوگ و …)

صفحه آرایی و طراحی جلد
(نشریه، کتاب، کتابچه و …)

تصویرسازی
(کتاب، گرافیک محیطی، دیوارنگاری و …)

طراحی کاراکتر
(تبلیغات، کتاب، گرافیک محیطی، و …)

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (E1)

آیتم های انتخابی خود و تعداد طرح را تعیین کنید.

- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱

هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (E2)

آیتم های انتخابی خود و تعداد طرح را تعیین کنید.

- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱

هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (E3)

تعداد صفحات را به طور دقیق تعیین کنید.

- +
۱
- +
۱
- +
۱
- +
۱

هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (E4)

تعداد طرح را تعیین کنید.

- +
۱

هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

آیتم های سفارش (E5)

تعداد طرح را تعیین کنید.

- +
۱

هزینه طراحی:  [total]

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

مشخصات سفارش

برای ادامه حتما یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه طراحی

هزینه برآورد شده نهایی جهت طراحی سفارش شما

برآورد هزینه ساخت:  هر متر مربع حداقل ۷-۱۵ میلیون تومان

حق الزحمه اجرا (بر اساس قرارداد مدیریت پیمان)::  ۱۰-۲۰ % هزینه اجرا (بر اساس متراژ و پروژه تعیین می شود)

هزینه اجرا (ساخت، چاپ و ...):

 پس از ثبت سفارش برآورد و اطلاع رسانی می شود.


خلاصه سفارش

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
Discount :
کلی:
برای نهایی کردن سفارش موافقت خود را با  شرایط و قوانین سایت اعلام نمایید.

نهایی کردن سفارش